تبلیغات
انشین کاراته - اصطلاحات در انشین کاراته

پی کو باکس

انشین کاراته
"انشین کاراته البرز"

سنسی شیرازی سنسی شیرازی کانچو نینومیا سوسای اویاما
درباره ما


"لطفا برای خرید سی دی های آموزشی انشین با شماره :02632285835 یا 09199310296 تماس حاصل فرمائید"; "دی وی دی آموزشی انشین و حرکات مربوط به بزرگان در این سبک در سال 2013 قابل دریافت می باشد "

مدیر وبلاگ : حسین خانی
طراح سایت
شرکت در نظرسنجی
شما از کدام ضربه را دوست دارید؟


اصطلاحات پایه :

شوتو= تیغه دست

تت سوئی= تیغه دست بسته

نوکیته = انگشت

تی سو کو = داخل کف پا

کوته = ساعد

کاکاتو = پاشنه پا

 اوروشی اوتوشی= فرود آوردن

ساکوتسو = استخوان ترقوه

کاکه = قلاب ، چنگک

کیای = فریاد کشیدن

اوی = حرکت کردن

کومی = فشار آوردن

تاتمی = محل مسابقه

هانمی = نیمه بدن

توبی = پریدن

کاتا= مبارزه با حریف فرضی

یون جو گو دو = زاوه 45 درجه

کیوشو= جذب کردن ، عقب کشی در حال جذب

کیمه   =فن با سرعت ، قدرت ، تمرکز و اجرای تعادل

                                                                    اذامه در اذامه مطلب

اصطلاحات پایه :

شوتو= تیغه دست

تت سوئی= تیغه دست بسته

نوکیته = انگشت

تی سو کو = داخل کف پا

کوته = ساعد

کاکاتو = پاشنه پا

 اوروشی اوتوشی= فرود آوردن

ساکوتسو = استخوان ترقوه

کاکه = قلاب ، چنگک

کیای = فریاد کشیدن

اوی = حرکت کردن

کومی = فشار آوردن

تاتمی = محل مسابقه

هانمی = نیمه بدن

توبی = پریدن

کاتا= مبارزه با حریف فرضی

یون جو گو دو = زاوه 45 درجه

کیوشو= جذب کردن ، عقب کشی در حال جذب

کیمه   =فن با سرعت ، قدرت ، تمرکز و اجرای تعادل

آ ا و = آبی

کیرو = زرد

میدوری = سبز

چا او = قهوه ای

کِ رو = سیاه

 اوبی= کمربند

آکا = قرمز

ب ) ایستادن

گری نوگاما  = ضربه پا در اجرای گارد

 کوکوتسو داچی= ایستادن متمایل به عقب

گامائه = ایستادن در حالت گارد

ج ) ضربات دست

هیجی آگه = ضربه آرنج به بالا

هیجی اوتوشی = ضربه آرنج به پایین

به پشت   اوشیرو مواشی هیجی اوچی= ضربه آرنج دورانی

 سوکی کومی= پرتاب به عقب با دست

 سان بون سوکی = سه ضربه مشت سیکن

سیکن مای ته  سوکی= ضربه مشت به جلو

 شوتو ساکوتسو اوچی= ضربه تیغه دست به ترقوه

 شوتو اوروشی اوچی= ضربه تیغه دست به پایین

د ) ضربات پا

(سان کاکو گری) = ضربه پا مورب

اوشیرو مواشی کاکه گری  =ضربه پا دورانی به شکل قلاب به پشت

کاکاتو اوتوشی گری = ضربه پاشنه پا از بالا

 کاکه گری= قلاب کردن پا

 اوچی مومو گری= ضربه به داخل ران پا

 آشی بارای= درو کردن پا

جیکو آشی گری  =درو کردن پای ستون

 تی سو کوکا نست سو گری= ضربه با داخل کف پا

گری کومی = پرتاب به عقب با پا

اوی گری  =اجرای  ضربه پا در حال حرکت

و ) دفاع ها و انحرافات

کاکه اوکه = دفاع به شکل قلاب

اِن کی = دفاع دایره ای

سونی اوکه = دفاع با ساق پا

هیجی هیزا اوکه = دفاع با زانو و آرنج

دومه آشی  = دفاع نگهدارنده با پا

هیک کاکه = قلاب کردن پا

اوموتو ناگه = پرتاب به جلو رو به پایین

جودان اوکه = دفاع بالا

 جودان کاکه اوروشی= قلاب کردن از بالا به پایین

کدان اوکه = دفاع پایین

هـ) اعداد

ایچی = 1

نی = 2

سان= 3

شی= 4

گو= 5

روکو= 6

شیچی= 7

آچی= 8

کیو= 9

جو= 10

نی جو= 20

سان جو = 30

یون جو = 40

گوجو=50

روکو جو= 60

شیچی جو= 70

هاچی جو= 80

کیو جو = 90

هاکو = 100

الف) اصطلاحات پایه

اوس = تواضع ، احترام

دوجو= محل تمرین

کانچو= استاد اعظم ، رییس سازمان جهانی

 شیهان = استاد ، آموزگار مربیان

سن سی = مربی

 سن پای= ارشد

اِن = باز ، دایره ناتمام

شین = قلب ، داخل

اِنشین = قلب باز ، داخل دایره ناتمام

ساباکی = جابجایی

کارا= خالی

ته = دست

کاراته = دست خالی

کاراته کا= هنرجوکاراته

 :گی ، دوگی = لباس کاراته

ری = ادای احترام

ماکی وارا= تخته ای که به آن ضربه میزنند

تامشی واری= شکستن اجسام

سوتو = خارج

اوچی =  ضربه داخل ،

میگی = راست

 هیداری= چپ

شومن = روبرو

مای = جلو

جودان = بالا

چودان = وسط

گدان = پایین

کمیته = مبارزه

اوشیرو= پشت

سایو= طرفین

آگو= چانه

هیزو=کمر

مواشی = دورانی

شیتا = پایین

یوکو = پهلو

شین کوکیو= تنفس عمیق درونی

ایبوکی = تنفس عمیق با صدا

 سوکی= ضربه مشت

اوکه = دفاع

ناگاشی = منحرف کردن

هیکی = کشیدن

که آگه = بالا رونده

گری = ضربه پا

بارای = منحرف کردن

 سونی= ساق پا

سیکن = مشت

اوراکن = پشت مشت

 هیجی= آرنج

هیزا= زانو

آشی = پا

چوسوکو= سینه پا

های  سوکو= روی پا

سوکوتو = تیغه پا

 اوبی= کمربند

شیرو = سفید

داچی = ایستادن

ب ) ایستادن

 های سوکو داچی= ایستادن پا جفت

 موسوبی داچی= ایستادن پا به حالت عدد هفت

یوی داچی = ایستادن به حالت آماده

 سان چین داچی= ایستادن ساعت شنی

ذن کوتسو داچی = ایستادن متمایل به جلو

کیبا داچی = ایستادن به حالت نشسته روی اسب

 ماواته = برگشتن

 کیای ایرته=کیای  کشیدن

کمیته نو گامائه = ایستادن مبارزه

ج ) دستور دادن

 یوی= آماده

ماکسو= تمرکز با چشم بسته

گامائیته داچی  = ایستادن درمورد نظر

ماکسو یامه = پایان تمرکز

ناته = تمام

 سن سنی ری = احترام به استاد

هاجیمه = شروع

 سن یا نی ری= احترام به ارشد

 

 اتاگانی ری = احترام به یکدیگر

  

 د) ضربات دست

 سیکن جودان سوکی= ضربه مشت مستقیم به بالا

سیکن چودان سوکی = ضربه مشت مستقیم به وسط

 سیکن گدان سوکی= ضربه مشت مستقیم به پایین

 سیکن آگو اوچی= ضربه مشت به چانه

 شیتا سوکی= ضربه مشت مستقیم از زیرسیکن

 سیکن مواشی اوچی= ضربه مشت دورانی

 سیکن اوی سوکی= ضربه مستقیم در حرکت

سیکن گیا سوکی = ضربه مشت مخالف

اوراکن شومن اوچی = ضربه پشت مشت به روبرو

 اوراکن سایو اوچی= ضربه پشت مشت به پهلو

 اوراکن هیزو اوچی= ضربه پشت مشت به کمر

 اوراکن مواشی اوچی= ضربه پشت مشت دورانی

هیجی اوچی = ضربه با آرنج

نی هون سوکی = دو ضربه مشت

و ) ضربات پا

مای گری = ضربه پا مستقیم به جلو

مای که آگه = ضربه بالا رونده پا به جلو

 کین گری= ضربه پا به میان دو پا

یو کو که آگه = پا بالا رونده به پهلو

 یوکوگری= ضربه پا به پهلو

اوچی مواشی گری = ضربه پا از داخل به خارج

 سو تو مواشی گری= ضربه پا از خارج به داخل

 هیزا گری= ضربه با زانو

 کانست سو گری= ضربه به مفاصل

مواشی گری = ضربه پا دورانی

هـ) دفاع ها و انحرافات

جودان آگه اوکه = دفاع بالا رونده

  چودان سوتوناگاشی= دفاع وسط منحرف کننده

 گدان بارای= دفاع پایین منحرف کننده

شوتو اوکه = دفاع با تیغه دست

ما کی کومی ناگه = پرتاب کردن از جلو

  هیکی مواشی = کشیدن دورانی با دو دست

هیک کوزوشی =  کشیدن بایک دست ، برهم زدن تعادل

هیکی تا اوشی = کشیدن به پایین

اوراناگه = پرتاب از پشت

نوع مطلب : انشین کاراته، 
برچسب ها : اصطلاحات پایه در انشین، اصطلاحات در انشین، انشین کاراته چیست، اصطلاحات انشین، حروف کاربردی در کاراته، اصطلاحات در کاراته،
لینک های مرتبط:تیم البرز فاتح مسابقات کشوری اِنشین، معرفی کیوکوشین،

پول سازی

کسب درآمد با پیکو باکس

شنبه 9 شهریور 1392
شنبه 5 اسفند 1396 01:55
من فقط نمیتوانستم سایت شما را پیش از پیشنهاد اینکه واقعا اطلاعات فردی را در اختیار شما گذاشته بودم، دوست داشتم
بازدید کنندگان؟ برای بررسی پست های جدید، اغلب به عقب برگشته است
جمعه 4 اسفند 1396 05:05
من خواننده منظم هستم، چگونه همه شما هستم؟ این مقاله در این صفحه در این صفحه به طور واقعی لذت بخش است.
یکشنبه 15 بهمن 1396 03:01
ممنون مطلب خوبی بود
سه شنبه 7 آذر 1396 20:45
وبلاگ بسیار عالی شما را در اینجا.. دشوار است برای پیدا کردن نوشتن با کیفیت بالا مانند
امروز شما من واقعا از افرادی مثل شما قدردانی میکنم مراقب باش!!
پنجشنبه 18 آبان 1396 00:40
من فورا فید RSS خود را کلاچ میکنم چون نمیتوانم ایمیل شما را پیدا کنم
لینک اشتراک یا خبرنامه خدمات آیا شما دارید؟
لطفا اجازه دهید به من تشخیص بدهم تا بتوانم مشترک شوم

با تشکر.
شنبه 13 آبان 1396 16:45
داستان خیره کننده وجود دارد. پس چه اتفاقی افتاد؟ با تشکر!
چهارشنبه 10 آبان 1396 18:53
انتشار عالی، بسیار آموزنده است. من تعجب می کنم که چرا دیگر متخصصان
این بخش این را متوجه نمی شوید. تو باید به نوشتنت ادامه بدهی.
من مطمئن هستم، شما در حال حاضر یک پایگاه خواننده بزرگ!
سه شنبه 9 آبان 1396 21:25
Hi there to every one, it's genuinely a fastidious for me to visit this website,
it contains useful Information.
دوشنبه 8 آبان 1396 23:16
چه چیزی از طرفداران، پست خوب و درخواست های خوب در این مورد اظهار نظر کرد
محل، من در واقع با بهره گیری از این.
دوشنبه 8 آبان 1396 19:37
با تشکر برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود. من واقعا از تلاش های شما قدردانی می کنم و منتظر نوبت های نوشتن شما هستم
یک بار دیگر.
دوشنبه 8 آبان 1396 14:29
من باید از تلاش های شما در پنهان کردن این سایت تشکر کنم.

من واقعا امیدوارم که پست های پست بالا پست های شما را در آینده ببینم
همچنین. در حقیقت، توانایی های نوشتن خلاق من باعث شده است تا وبسایت خود را در حال حاضر پیدا کنم؛
)
یکشنبه 30 مهر 1396 02:39
همسر و همسرم در اینجا صفحه دیگری را به هم چسبیده اند و فکر می کردند که من هم ممکن است چیزهایی را ببینم
بیرون من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال می کنم. به دنبال به دنبال خود را
صفحه وب هنوز دوباره.
یکشنبه 16 مهر 1396 00:32
کالاهای فوق العاده از شما، مرد من مسائل شما را قبلا درک کرده ام و فقط شما هستم
فوق العاده فوق العاده من در واقع چیزی را دوست دارم
شما در اینجا به دست آورده اید، قطعا همان چیزی است که شما بیان می کنید و راه
که در آن شما آن را می گویند. شما آن را سرگرم کننده می کنید و هنوز مراقبت می کنید تا آن را عاقلانه نگه دارید.

نمی توانم صبر کنم تا بیشتر از شما بخوانم این واقعا
یک سایت فوق العاده
دوشنبه 20 شهریور 1396 10:55
هی این پست نمی تواند بهتر نوشته شود! خواندن از طریق این پست به من یادآوری می کند
از همسر قبلی من او همیشه در این باره صحبت میکند.

من این صفحه را به او می فرستم مطمئنا او خواندن خوبی خواهد داشت.
با تشکر برای به اشتراک گذاری!
دوشنبه 20 شهریور 1396 09:26
یک شخص اساسا کمک می کند که به طور قابل توجهی پست من را
ممکن است دولت این اولین بار است که من وب سایت شما را مرور کردم
صفحه و به این نقطه؟ من با تجزیه و تحلیل شما ساخته ام تا این واقعی را باور نکردنی بیاموزم.
فرآیند بزرگ!
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:09
چطوری این اولین نظر من است، بنابراین من فقط می خواستم فریاد بزنم و بگویم که من واقعا
لذت بردن از خواندن از طریق مقالات خود را. آیا می توانید سایر وبلاگ ها / وب سایت ها / انجمن های دیگر را پیشنهاد کنید
موضوعات مشابه را پوشش دهید؟ با تشکر از یک تن
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:42
همه چیز با توضیح بسیار روشن از مسائل بسیار باز است.
این واقعا آموزنده بود. سایت شما بسیار مفید است.
تشکر فراوان برای به اشتراک گذاری!
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:27
شگفت آور، چه صفحه وب آن است! این وب سایت با ارزش است
داده ها به ما، نگه داشتن آن.
یکشنبه 19 شهریور 1396 15:54
سلام به همه، این اولین بار است که من در این وب سایت دیدار می کنم، و پست واقعا در حمایت از من مفید است، نگه دارید
ارسال چنین مقالات یا بررسی ها
چهارشنبه 15 شهریور 1396 04:16
خیلی سریع این وبسایت در بین تمام بازدیدکنندگان وبلاگنویسی معروف خواهد بود
با توجه به مقالات دلخواه
جمعه 13 مرداد 1396 19:13
Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to produce a good article… but what can I say… I put things off a lot and don't manage
to get anything done.
شنبه 7 مرداد 1396 08:20
Peculiar article, just what I wanted to find.
جمعه 16 تیر 1396 19:23
I was recommended this web site by way of my cousin. I'm now
not positive whether or not this publish is written via him as no one
else know such precise about my difficulty. You're wonderful!
Thank you!
یکشنبه 4 تیر 1396 20:19
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب
اصل آیا واقعا نشستن کاملا با من پس از
برخی از زمان. جایی در سراسر جملات
شما در واقع موفق به من مؤمن
اما تنها برای while. من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در
مفروضات و شما خواهد را خوب به پر کسانی که شکاف.
در این رویداد شما که می توانید انجام من خواهد مطمئنا
بود مجذوب.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:59
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب اصل آیا نه نشستن درست
با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما موفق به من مؤمن
متاسفانه تنها برای while. من با این حال مشکل خود را با فراز در مفروضات و
یک خواهد را سادگی به کمک پر کسانی که معافیت.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من خواهد بدون
شک تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 23:33
This paragraph will assist the internet viewers for
setting up new webpage or even a blog from start to end.
شنبه 9 اردیبهشت 1396 10:44
I appreciate, result in I discovered just what
I used to be taking a look for. You have ended my 4
day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye
جمعه 18 فروردین 1396 15:29
It's a shame you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this brilliant blog!
I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to
my Google account. I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook group.
Talk soon!
سه شنبه 15 فروردین 1396 21:30
Hi everyone, it's my first pay a quick visit at this
website, and piece of writing is in fact fruitful designed for me, keep up
posting such posts.
شنبه 9 شهریور 1392 20:26
دست درد نکنه آقا امیر از این اطلاعات خوب
حسین خانی

خواهش میکنم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
salman-mohamadi
پیج رنک گوگل       
جنگ خان ها ختما کلیک کنید
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :2
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :1
  • بازدید ماه قبل :5
  • تعداد نویسندگان :0
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


Use Advanced Search

در گوگل محبوب کنید :

 

 

این سایت را محبوب کنید :

 

به سایت انشین کاراته البرز خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این سایت برای انشین کاراته محفوظ است

ثبت نام در میترا رنک (کسب درآمد بدون فعالیت)